Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ»

Κατωτέρω τίθενται υπόψη σας οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης για την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ» (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), τους οποίους κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από οποιαδήποτε χρήση της. Η χρήση της Ιστοσελίδας δηλώνει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.

Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να ανανεώνονται και να τροποποιούνται από την ELPEDISON ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη, πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, σύμφωνα με την παρούσα. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήση δηλώνει εκ νέου αποδοχή των τροποποιημένων όρων από αυτόν, σε περίπτωση δε μη αποδοχής τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε χρήση της.

Δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας έχουν όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους. Η ELPEDISON δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

1. Δηλώσεις της ELPEDISON

1.1. Με την επιφύλαξη σφαλμάτων που οφείλονται σε ανωτέρα βία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα, η ELPEDISON δηλώνει ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, προκειμένου οι επισκέπτες/χρήστες να σχηματίζουν κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα.

1.2. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένα συνεπώς διατίθενται ως έχουν χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, εκπεφρασμένη ή συνεπαγόμενη και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να τα αξιολογήσει ατομικά και να ενεργήσει κατά την κρίση και τη διακριτική του ευχέρεια, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ELPEDISON.

2. Δηλώσεις – Υποχρεώσεις του επισκέπτη/χρήστη


2.1 Ο επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση / συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

2.2 Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση ή διάθεση με άλλους τρόπους περιεχομένου που μπορεί να είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο, ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ELPEDISON, από την κατά τα ανωτέρω κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης.

3. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

3.1. Η ELPEDISON σε καμία περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή δαπάνες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στις ιστοσελίδες της ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου, και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς (viruses), λάθη στο πρόγραμμα (bugs), από ανθρώπινο παράγοντα, από οποιοδήποτε σύστημα ή εξάρτημα υπολογιστών, (hardware), λογισμικό (software), δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.


3.2. Η ELPEDISON θα ενεργεί καθετί απαραίτητο για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία της θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα. Η ELPEDISON δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καταστροφές, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας.


4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4.1. Όλα τα στοιχεία, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ELPEDISON και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.


4.2. Τα ονόματα που δίνονται στην Ιστοσελίδα, οι δράσεις, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν αποτελούν είτε κατοχυρωμένα σήματα είτε ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα της Ιστοσελίδας και των προβλεπόμενων μέσω αυτής δράσεων και προστατεύονται από τις σχετικές ελληνικές και κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

4.3. Η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης της. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, κατέβασμα αρχείων (downloading) ή άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την παραπλάνηση των επισκεπτών/χρηστών, απαγορεύεται ρητά, εκτός αν δοθεί ρητώς προηγούμενη γραπτή άδεια της ELPEDISON.

4.4. Κατ’ εξαίρεση και χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή των παρεχόμενων πληροφοριών για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και με δεδομένο ότι δεν αλλοιώνεται η αναγραφή της πηγής προέλευσής τους.


5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών διαβάστε την «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ELPEDISON».


6. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

6.1. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

6.2. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων όρων, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.


7. Χρήση της Ιστοσελίδας

7.1. Μέσω της Ιστοσελίδας και στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ELPEDISON αποσκοπεί στην ανασύσταση των ελληνικών δασών καθώς κάθε χρήστης μπορεί να «υιοθετήσει» ένα ή και περισσότερα δέντρα.

7.2. Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ιστοσελίδας, συμπληρώνοντας τα πεδία: Όνομα, Επώνυμο, Email και Password.

7.3. Η ELPEDISON διατηρεί το δικαίωμά της να μην δεχτεί την εγγραφή χρήστη στην Ιστοσελίδα, χωρίς αιτιολόγηση.

7.4. Εφόσον ο χρήστης πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα και διατηρεί λογαριασμό σε αυτή, προκειμένου να συνδεθεί θα πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία: Email και Password ή εναλλακτικά να συνδεθεί μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στην εφαρμογή «Facebook».

7.5. To Password κάθε χρήστη αποτελεί αυστηρά προσωπικό στοιχείο και δεν πρέπει να γνωστοποιείται σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατά την περίπτωση απώλειας/γνωστοποίησης του Password σε οποιονδήποτε τρίτο, η ELPEDISON δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

8. Λοιπές διατάξεις

8.1. Σε καμιά περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση της ELPEDISON να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά ούτε να θεωρηθεί ότι τα δικαιώματά της αυτά αποδυναμώνονται.

8.2. Οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις και τροποποιούνται μόνο εγγράφως.

8.3. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των λοιπών όρων.

Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ»

Η ELPEDISON χρησιμοποιεί cookies στην ιστοσελίδα «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ» (εφεξής η «Ιστοσελίδα») για την εξασφάλιση της καλύτερης περιήγησή σας και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό της. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, η Ιστοσελίδα είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα;

Πληροφορίες για το κάθε cookie, το όνομά του, το σκοπό χρήσης του, τη διάρκεια αποθήκευσής του, και τον πάροχο του μπορείτε να βρείτε πατώντας στο πεδίο «Απόκρυψη λεπτομερειών» στο διάλογο συναίνεσης.

Απολύτως Αναγκαία cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της Ιστοσελίδας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.

Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην Ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή τη γλώσσα, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο της.

Cookies Στατιστικά

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Διαφημιστικά

Με αυτά τα cookies συλλέγονται δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα. Αυτά τα cookies ενδέχεται να τοποθετηθούν από εμάς ή τρίτους για λογαριασμό μας για να εξαχθούν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη.

Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα cookies;

Η επιλογή σας διατηρείται ανά συσκευή και ανά εργαλείο πλοήγησης (browser) για δύο (2) μήνες και μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος θα ερωτηθείτε ξανά.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα σας;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αλλαγές στην Πολιτική cookies

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.